KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
1.  Derneğin adı Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği olup, merkezi İstanbul’dadır.

2.  Kurucu Tıp Doktorlarının adları ve adresleri tüzük sonunda yazılmıştır

3.  Amacı:

a. Klinik Beslenmeyi ilgilendiren ve bunlarla ilgili bilimsel konuları incelemek, tartışmak, yayınlamak,
b. Klinik Beslenme Dalı ile ilgili alandaki çalışmaları teşvik etmek ve deneysel çalışmalara yardım etmek.
c. Klinik beslenme ile ilgilenen çeşitli bilim dalı uzmanlarının faaliyetlerini koordine ve temsil etmek,
d. Klinik beslenme ile ilgili konularda eğitim programları düzenlemek ve desteklemek,
e. Klinik beslenme ile ilgilenenler arasında işbirliğini kurmak ve bunu teşvik etmek.
Dernek bu amaçlar için, yurt dışında benzer amaçla kurulmuş benzer derneklerle, bakanlar kurulundan izin alarak işbirliği yapar.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI
 
4.  Türkiye’de mesleklerini icraya yetkili, T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kazanmış olmak

   -Tıp doktoru
   -Eczacı
   -Biokimyager
   -Hemşire
   -ve Diyetisyenler, bu derneğe üye olabilir.
 
5.  Derneğin kurucu üyelerinden başka 3 türlü üyesi vardır.

a. Üye: Klinik Beslenme ile bilfiil uğraşan mensuplarıdır.Bunlar iki asil üye tarafından aday gösterilebilirler. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b. Muhabir üye: Türkiye dışında bulunan Türk ve yabancı doktorlardır; iki asil üyenin teklifi üzerine gizli oya konularak ve çoğunlukla seçilirler.

c. Şeref üyesi: Klinik Beslenme ile ilgili dallardaki çalışmaları ile sivrilmiş yerli ve yabancı kimselere dernek genel kurulu tarafından oybirliği ile verilen  ünvandır.
 
GENEL KURUL
 
6.  Üyeler derneğin Genel Kurulu’nu meydana getirirler. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir Mart ayında yapılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu şehirde veya yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde başka bir yerde, şehirde yapılabilir. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

7.  Oy kullanma : Oy kullanma : Dernek üyelerini Genel Kurul’da oy kullanma şekli 5253 sayılı yasa gereği gerçekleştirilir. Her üye bir oya sahiptir. Başkasının oyunu kullanamaz.

8.  Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayıları toplamının iki katından (20 kişi) az olamaz.

Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı için yeterli sayı sağlanmışta, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul yalnız gündemde yer alan  hususları görüşür ve karara bağlar. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

9. GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

 Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

a. Dernek organlarının seçimi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c. Yönetim ve denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,
d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
e. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f.  Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması.
h. Derneğin feshi,
i.  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası

 
Yönetim Kurulu;

10.  Yönetim Kurulu bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir veznedar ve üç üyeden oluşur. Aynı kişi bir dönemden fazla başkanlık yapamaz.

11.  Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Eski Yönetim Kurulu üyelerinin toplam üç defayı geçmemek kaydıyla yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin klinik beslenme ile ilgili değişik uzmanlık dallarından olmasını teşvik amacıyla bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, bir iç hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanı, bir çocuk cerrahisi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları, bir diyetisyen ve diğer iki üye de disiplin farkı gözetmeksizin seçilecek şekilde düzenlenmesi istenir.

12.  Yönetim Kurulu en az ayda bir kere ama gerekirse daha fazla toplanarak derneğe ait ilmi, idari ve mali işleri tetkik eder ve düzenler. Derneğin yayın organı olan bilimsel dergiye Editör tayin eder, dergi yayın kurulunun oluşturulmasında Editör’e yardımcı olur. Yönetim Kurulu, derneğin bütçesini hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

13.  Başkan, derneğin ilmi ve idari mümessilidir; derneği hükümete karşı temsil eder, derneğin ve Yönetim Kurulu’nun toplantılarına başkanlık eder. Toplantı programlarının düzenlenmesinde genel sekreterlerle birlikte çalışır. Başkan derneğin mali işlerini veznedar ile bir arada yürütür. Banka vadeli ve vadesiz hesapların açılmasını, kapanmasını, Yönetim Kurulu onayı ile düzenler.

14.  İkinci başkan, Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak verilen yetkiler çerçevesinde kendisinde tevdi edilen görevleri yapar. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

15.  Dernekçe tutulması gereken kayıt ve defterler 5253 sayılı dernekler yasasının 11. maddesinde belirtildiği gibi düzenlenir.

a. Üye kayıt defteri; Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
b.  Karar defteri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır
c.  Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d. Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f.  Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir
g. Alındı belgesi kayıt defteri; Alındı makbuzlarının kaydı içindir.

 
16. Genel Sekreterin Görevleri:

a. Derneğe ait bütün yazışmaları idare etmek,
b. Derneğin
  •   Üye kayıt defteri
  •   Gelir gider defteri
  •   Alındı belgesi kayıt defteri
  •   Demirbaş eşya defteri
  •   Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
  •   Karar defteri
  •   Gelen ve giden evrak defteri ve dosyalarını düzenlemek,
c. Toplantı günlerini başkanla birlikte hazırlamak, tesbit ederek toplantı dosyalarına kayıt etmek,
d. Toplantılara katılan üyelerin sayısı ile isimlerini tesbit ederek toplantı dosyalarına kayıt etmek
e.  Tebliğ sahibinden ve tartışmaya katılan konuşmaların yazılı bir suretini alıp ayrı ayrı bir dosyada toplamak.

 
17.  Veznedarın Görevleri:

a. Derneğin gelir ve gider defterini tutmak ve gerekli evrakı düzenlemek ve sağlamak,
b. Bütçe kesin hesap ve bilanço defterini tutmak,
c.  Yönetim Kurulu toplantılarında hesap özetini vermek,
d.  Başkanın muvaffakiyetle derneğin masraflarını görmek. Bu masraflarda başkan ve veznedar ortak sorumluluk taşırlar. Veznedar kendi üzerinde dernek parasından 1.000 YTL bulundurabilir.
Derneğin parası, Yönetim Kurulu’nun kararıyla milli bankalara yatırılır ve buradan çek karnesi ya da yazılı emirle veznedar ve başkanın müşterek imzasıyla çekilebilir.

18. Derneğin gelir gider usulü 5253 sayılı dernekler yasasının 11. maddesi ve dernekler yönetmeliği gereği gibidir;

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeler ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması,onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğin Dergisi;

19. Bilimsel nitelikte bir dergi yayınlama durumunda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.
Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yayın direktörü (EDİTÖR) bu işleri üstlenir. Yayın direktörü, yayın Kurulu’nu tespit eder ve bu kurulun denetimden geçen yazıları derneğin dergisinde yayınlar. Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda dernek dergisinin gelir ve giderlerinin mali portresi düzenlenir. Koşullar el verdiği oranda dergi abone üyeliği dernek üyelerine Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği bir indirimle sağlanır.

Derneğin Gelirleri

20. İlk kaydolundukları zaman, derneğin üyeleri yirmi YTL kayıt bedeli ve on YTL yıllık aidat verirler. Bu miktar, genel kurul kararıyla arttırılır.
Her dönem, kasa gelirlerinin en az %10’unun bilimsel araştırmalara harcanması zorunludur.

21. Derneğin geliri, üyelerden alınan aidat, genel bağışlar ve tertip olunacak toplantılardan sağlanan bağışlarla elde edilir.

İç Denetimi


22. Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yılda bir defa olmak üzere bütün gelir ve giderler, derneğin çalışma ve faaliyet durumu denetlenir, genel kurulda da genel durum mütaaları yapılır. Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Denetleme Kurulu


23. Yönetim Kurulu’nun seçimi sırasında, derneğin mali işlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç asil ve üç yedek denetleyici seçilir. Bunlar derneğin bütün mali işlerini tetkik ve kontrol eder ve yıl ortasında Genel Kurul’a bir rapor halinde bildirirler.

Dernek Ana Tüzüğünün Değiştirilmesi

24. Yönetim Kurulunca genel kurul gündemine alınmak veya genel kurula katılanların onda birinin yazılı önerisi ile gündeme alınmak suretiyle görüşülerek ve katılanların üçte ikisinin oyuyla kabul edilmek kaydıyla dernek tüzüğünde değişiklik yapmak mümkündür.

Onur Kurulu

25. Derneğin, başkan, genel sekreter ve eski başkanlardan meydana gelen bir onur kurulu vardır.

26. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda danışmanlık yapar.

27. Derneğin şubesi yoktur

Bilim Kurulu

28. Klinik Beslenme alanında danışmalarda bulunmak, eğitim ve çalışma stratejileri belirlemek çok merkezli çalışmalara zemin hazırlamak, kongrelere ve eğitim toplantılarına içerik ve biçim bakımından katkıda bulunmak ve yönetim kuruluna geniş tabanlı bir üye ilişkisi sağlamak, geri bildirimleri hızlı bir şekilde alıp değerlendirmek ve yönetim kurulunun etkinliğini arttırmak için çalışır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu başkanı, 2. başkanı ve genel sekreteri doğal üyesidir. Üyeleri ilgili uzmanlık dallarından (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Gastroenteroloji veya İç Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji veya Nöroşirürji, Diyetetik, Hemşire) ayrı ayrı seçilmiş birer kişidir. Toplam 10 kişiden oluşan bilim kurulunun başkanı yönetim kurulu başkanıdır. Kendi aralarından seçimle bir 2.başkan ve bir de sekreter belirler. Yılda en az 2 kez, ama gerekirse daha fazla toplanır. Kararları kayıt altına alınır ve tavsiye niteliğindedir.

Dernekten Çıkma ve Çıkarılma

29. Üyelerden birinin dernekten çıkmış olması, istifa etmiş olması, Çıkarılması içinde derneğin derneğin tüzük hükümlerine uymayan ya da dernek dernek üyeliğine layık olmayan, meslek haysiyet ve şerefini ihlal edecek hareketlerde bulunmuş olması gerekir.

30. Dernekten çıkarma kararı Onur Kurulu tarafından alınır ve Genel Kurul’un kararına arz edilir. Bu gaye ile genel sekreter tarafından ne maksat için olduğu tasrih edilerek on beş gün evvelinden Genel Kurul Toplantıya davet edilir.

Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyeliklerindeki Münhaller İçin Seçim

31. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının  yarısından aşağı düşerse Genel Kurul’u, Mevcut Yönetim Kurul’u üyeleri veya Denetim Kurul’u tarafından toplantıya çağrılır.

32. Dernek Kurucu Üyeleri
   
Prof.Dr.  Mois Bahar -  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Doç.Dr. Ali Reşat Moral -  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof.Dr. Agah Çertuğ -  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof.Dr. Bora Aykaç -  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Prof.Dr. F.Oya Kutlay  -  U.Ü. Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Prof.Dr. Uğur Oral -  Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Adana
Y.Doç.Dr. Ercüment Yentür -  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Doç.Dr. Ali Gören -   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Doç.Dr. Mustafa Tireli  -   SSK Tepecik Hastanesi III. Cerrahi  Kliniği Şefi, Ankara
 
Derneğin Feshi

33.  Dernek Genel kurul kararı ile feshedilebilir veya kendiliğinden sona erebilir. Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.